9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

1.陕西周至县环朱路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanzhu Road, Zhouzhi County, Shaanxi..
2.陕西西安未央区环保一路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanbao 1st Road, Weiyang District, Xi′an, Shaanxi..
3.陕西西安未央区环保二路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Huanbao 2nd Road, Weiyang District, Xi′an, Shaanxi..
4.陕西西安未央区正阳南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Zhengyang South Road, Weiyang District, Xi′an, Shaanxi..
5.陕西周至县陈杜路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Chendu Road, Zhouzhi County, Shaanxi..
6.陕西周至县河堤路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hedi Road, Zhouzhi County, Shaanxi..
7.陕西西安碑林区东四道巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:East Sidao Alley, Beilin District, Xi′an, Shaanxi..
8.陕西西安长安区天台一路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Tiantai 1st Road, Chang′an District, Xi′an, Shaanxi..
9.陕西西安碑林区饮马池    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yinmachi, Beilin District, Xi′an, Shaanxi..
10.陕西西安雁塔区太白南路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Taibai South Road, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
11.陕西西安莲湖区香米园    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiangmiyuan, Lianhu District, Xi′an, Shaanxi..
12.陕西西安雁塔区柳荫路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Liuyin Road, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
13.陕西西安长安区笃学路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Duxue Road, Chang′an District, Xi′an, Shaanxi..
14.陕西西安雁塔区永松路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yongsong Road, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
15.陕西西安雁塔区雁引公路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yanyin Highway, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
16.陕西西安雁塔区电子东街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Dianzi East Street, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
17.陕西西安雁塔区四季东巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Siji East Alley, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
18.陕西西安莲湖区青年二巷    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qingnian 2nd Alley, Lianhu District, Xi′an, Shaanxi..
19.陕西西安长安区航天西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Hangtian West Road, Chang′an District, Xi′an, Shaanxi..
20.陕西西安雁塔区小寨西路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiaozhai West Road, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
21.陕西西安未央区玄武路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xuanwu Road, Weiyang District, Xi′an, Shaanxi..
22.陕西西安碑林区兴庆路(南段)    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingqing Road(South Section), Beilin District, Xi′an, Shaanxi..
23.陕西西安长安区博士路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Boshi Road, Chang′an District, Xi′an, Shaanxi..
24.陕西西安雁塔区欧亚路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Ouya Road, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
25.陕西户县兴惠路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinghui Road, Huxian County, Shaanxi..
26.陕西西安长安区求知路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qiuzhi Road, Chang′an District, Xi′an, Shaanxi..
27.陕西蓝田县101省道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Provincial Highway 101, Lantian County, Shaanxi..
28.陕西蓝田县101县道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:County Highway 101, Lantian County, Shaanxi..
29.陕西西安雁塔区尚乐路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Shangle Road, Yanta District, Xi′an, Shaanxi..
30.陕西西安碑林区太阳庙门    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Taiyang Miaomen, Beilin District, Xi′an, Shaanxi..
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7  下一页 尾页1页 共 10 页

地名目录重点城市导航

地名目录全国省区列表