9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

西藏地名汉英对照(七)
2011/4/19 11:15:00    【 】   浏览:19743
   


英语 地名 拼音
Xainqain 先遣 Xiandao
Xainza 申扎 Shenzha
Xaitongmoin 谢通门 Xietongmen
Xamong 香茂 Xiangmao
Xamqu 香曲 Xiangqu
Xar Samqen 四川桥 Sichuanqiao
Xarcang 虾仓 Xiacang
Xardong 夏东 Xiadong
Xarlung 峡龙 Xialong
Xarma 夏玛 Xiama
Xarma 夏玛 Xiama
Xarru 夏如 Xiaru
Xarsingma 下司马 Xiasima
XarsU 下水 Xiashui
Xegar 协格尔 Xiegeer
Xenkyer 新吉 Xinji
Xexung 协雄 Xiexiong
Xia Lingka 下林卡 Xialinka
Xia Yadong 下亚东 Xiayadong
Xianza 申扎 Shenzha
Xibde 和平 Heping
Xibde 细德 Xide
Xigaze 日喀则 Rigazi
Xigaze 日喀则 Rigazi
Xigaze 日喀则 Rigazi
Xigong 西贡 Xigong
Xingba 新巴 Xinba
Xingga 新卡 Xinka
Xingrong 新荣 Xinrong
Xiqen 锡钦 Xiqin
Xobando 硕督 Yandu
Xogda 雪乡 Xue Xiang
Xoiba 雪巴 Xueba
Xoinzheng 雄章 Xiongzhang
Xoira 雪拉 Xuela
Xoisar 雪萨 Xuesa
Xoka 雪卡 Xueka
Xoka 雪卡 Xueka
Xongma 雄马 Xiongma
Xopu 俗坡 Supuo
Xora 肖拉 Xiaola
Xoru 雪如 Xueru
Xugba 秀巴 Xiuba
Xumai 续迈 Xumai
XUmo 许木 Xumu
Xungba 雄巴 Xiongba
Xungba 雄巴 Xiongba
Xungba 雄巴 Xiongba
Xungma 雄马 Xiongma
Xungmai 雄麦 Xiongmai
Xungmai 雄梅 Xiongmei
Xungru 雄如 Xiongru
Xupu 续普 Xupu
Xurla 火拉 Huola
Yabda 羊达 Yangda
Yadong 亚东 Yadong
Yagla 亚拉 Yala
Yagmo 亚木 Yamu
Yagra 亚热 Yare
Yamji 羊吉 Yangji
Yang Xog 羊秀 Yangxui
Ya’nga 雅安 Yaan
Yangba 拥巴 Yongba
Yangbajain 羊八井 Yangbajin
Yangnge 亚安 Yaan
Yangrigang 羊日岗 Yangrigang
Yanjing 上盐井 Shangyanjin
Yarleb 亚来 Yalai
Yendum 烟多 Yanduo
Yiqen 益庆 Yiqing
Yoingjung 云琼 Yunqiong
Yoiqag 优恰 Youqia
Yorba 约巴 Yueba
Yubzha 玉扎 Yuzha
Yuco 永措 Yongcuo
Yudo 玉多 Yuduo
YUmai 玉门 Yumen
YU’nga 牛马 Niuma
Yupug 玉普 Yupu
YUqag 腰恰 Yaoqia
Yuri 玉仁 Yuren
YUxi 玉西 Yuxi
Yuze 玉则 Yuze
Zabbe 藏比 Zangbi
Zagpr 扎果 Zhaguo
Zaisang 则松 Zesong
Zala 杂拉 Zala
Zala 扎拉 Zhala
Zam 藏木 Zangmu
Za’nda Xian 札达 Zhada
Zangda 章达 Zhangda
Zangdog 章多 ZhangDuo
Zangka 藏嘎 Zangga
Zangka 藏改 Zanggai
Zangrog 章若 Zhangruo
Zangsar 宗沙 Zongsha
Zangxoi 宗西 Zongxi
Zangxung 藏雄 Zangxiong
Zapug 扎普 Zhapu
Zara 扎日 Zhari
Zarong 莎壤 Sharang
Zasib 扎赛 Zhacai
Zaxoi 扎雪 Zhaxue
ZayU 察隅 Chayu
ZayUrongdoi 上察隅 Shangchayu
ZayUrongmai 下察隅 Xiachayu
Zeba 则巴 Zeba
Zedong 孜东 Zidong
Zeqen 紫金 Zijin
Zetang 泽当 Zedang
Zexong 则许 Zexu
Zha (Ba) 坝乡 Ba Xiang
ZhadUn 扎东 Zhadong
Zhag 扎乡 Zha Xiang
Zham 樟木 Zhangmu
Zhamog 扎木 Zhamu
Zhaxar 者下 Zhexia
Zhaxigang 扎西岗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西岗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西岗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西岗 Zhaxigang
Zhaxigang 扎西岗 Zhaxigang
Zhaxirabdain 扎绕 Zharao
Zhaxitongmoi 扎洞 Zhadong
Zhaxizom 扎西宗 Zhaxizong
Zhaxizom 扎西宗 Zhaxizong
Zheba 百巴 Baiba
Zheba 折巴 Zheba
Zhentang 陈塘 Chengtang
Zhoinba 准巴 Zhunba
Zhomda 仲达 Zhongda
Zhong Lingka 中林卡 Zhonglinka
Zhongba 仲巴 Zhongba
Zhongcang 中仓 Zhongcang
Zhongze 重孜 Chongzi
Zho’nyin 卓尼 Zhuoni
Zhowagoin 竹瓦根 Zhuwagen
Zhugla 朱拉 Zhula
Zhungyaisumdo 中赤 Zhongchi
Zhurong 珠龙 Zhulong
Zigar 字呷 Ziya
Zilung 子龙 Zilong
Zingqi 增期 Zengqi
Ziri 自日 Ziri
Zito 孜托 Zituo
Zogang 左贡 Zuogong
Zongga 宗嘎 Zongga
ZUnmazong 尊玛宗 Zunmazong

Tags:西藏地名汉英对照(七)
】【打印
上一篇西藏地名汉英对照(六) 下一篇公司单位名称翻译探讨
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!

地名目录栏目导航

地名目录最新资讯

站内搜索