9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

中文地名: 胜利北路;
中文繁体 : 勝利北路;
汉语拼音 : Shēng Lì Běi Lù;
9181规则英译 : Shengli North Road;
单一罗马化表述: Shengli BeiLu;
地址(中) : 重庆市辖区永川区胜利北路;
地址(英) : Shengli North Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing;
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
1.重庆市辖区永川区玉屏路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yuping Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
2.重庆市辖区永川区内环路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Inner Ring Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
3.重庆市辖区永川区火车站路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Railway Station Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
4.重庆市辖区永川区人民路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Renmin Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
5.重庆市辖区永川区渝西大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yuxi Avenue, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
6.重庆市辖区永川区昌州大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Changzhou Avenue, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
7.重庆市辖区永川区昌洲大道    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Changzhou Avenue, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
8.重庆市辖区永川区立冬路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Lidong Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
9.重庆市辖区永川区处暑路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Chushu Road, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
10.重庆市辖区永川区隆井街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Longjing Street, Yongchuan District, Chongqing, Chongqing..
首页 上一页 1  第1页 共 1 页

重点城市导航

全国省区列表