9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

街道路巷名称中英对照列表

中文地名: 红星街;
中文繁体 : 紅星街;
汉语拼音 : Hóng Xīng Jiē;
9181规则英译 : Hongxing Street;
单一罗马化表述: Hongxing Jie;
地址(中) : 河北邢台桥东区红星街;
地址(英) : Hongxing Street, Qiaodong District, Xingtai, Hebei;
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
1.河北邢台桥东区光华街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Guanghua Street, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
2.河北邢台桥东区田庄村街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译: Tianzhuang Village Street, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
3.河北邢台桥东区工业街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Industrial Street, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
4.河北邢台桥东区襄都路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xiangdu Road, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
5.河北邢台桥东区辛庄路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xinzhuang Road, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
6.河北邢台桥东区邢州路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingzhou Road, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
7.河北邢台桥东区邢洲路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Xingzhou Road, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
8.河北邢台桥东区江东二路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Jiangdong 2nd Road, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
9.河北邢台桥东区阳光路    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Yangguang Road, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
10.河北邢台桥东区马市街    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Mashi Street, Qiaodong District, Xingtai, Hebei..
首页 上一页 1  第1页 共 1 页

重点城市导航

全国省区列表