9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

西藏地名汉英对照(一)
2011/4/18 15:56:00    【 】   浏览:5153
   
英语 地名 拼音
Acur 阿孜 Azi
Amdo 安多 Anduo
Amxung 阿木雄 Amuxiong
Arxog 阿秀 Axui
Arza