9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构实名 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

政府机构名称列表

国际多媒体协会联盟
中文繁体 : 國際多媒體協會聯盟;
汉语拼音 : Guó Jì Duō Méi Tī Xié Huì Lián Méng;
ATM规则英译 : International Multi-Media Association League;
单一罗马化表述: Guó Jì Duō Méi Tī Xié Huì Lián Méng;
其它英译表述 : ;
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
1.国际多媒体协会联盟    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:International Multi-Media Association League..
1页 共 1 页

重点城市导航

全国省区列表