9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片翻译| 身份证翻译 | 驾驶证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

政府机构名称列表

广东省击剑协会
中文繁体 : 廣東省擊劍協會;
汉语拼音 : Guǎng Dōng Shěng Jī Jiàn Xié Huì;
太阳风英译 : Guangdong Fencing Association;
单一罗马化表述: Guǎng Dōng Shěng Jī Jiàn Xié Huì;
为该机构添加中英文官方名图,获取奖励!
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
1.青岛市击剑协会    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Qingdao Fencing Association..
2.广东省击剑协会    [在新窗口浏览]
太阳风规则英译:Guangdong Fencing Association..
1页 共 1 页

重点城市导航

全国省区列表