9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 手机版 | 名片翻译| 身份证翻译 |翻译机API | 资讯 | 帮助 | 中国人名录 | 政府机构实名库 | 街路名录 |住区名录 |深圳公示译名
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

住宅小区及楼宇名称中英对照列表

中文地名: 新光中心;
中文繁体 : 新光中心第一座;
汉语拼音 : Xīn Guāng Zhōng Xīn Dì Yī Zuò;
地方倡导英译: HSIN KUANG CENTER;
9181规则英译 : HSIN KUANG Center;
单一罗马化表述: Xin Guang Zhong Xin Di Yi Zuo;
地址(中) : 香港新光中心;
地址(英) : HSIN KUANG Center, , Hong Kong;
会员名   注册会员
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
首页 上一页 1 2 3 4 5 6  第页 共 页

重点城市导航

全国省区列表